Skip to content

Till dig som remittent

Vårt mål med behandlingen är att bidra till att förse ungdomen med verktyg för att kunna leva ett fullvärdigt liv i drogfrihet och utan kriminalitet vilket innebär insatser inriktade mot social funktionsförmåga.

Stora individuella skillnader finns i målgruppens behov. Ungdomens unika behov står i centrum. Ett holistiskt synsätt medför individuell anpassning av behandlingsprogrammet. Detta tydliggörs i vårdplan och behandlingsplan.

Relation och motivation är betydelsefulla faktorer för att bidra till ett lyckat resultat. Behandlingen sker både individuellt och i grupp.

Kriminalitetsprogrammet bidrar till att klienterna kan ta sig ur kriminella tankesätt och kriminella handlingsmönster.

Anhörigprogrammet bidrar till att klienterna kan få ett utökat och bättre stöd av sina närmaste.

Trepartssamtal med anhöriga förbättrar anhörigrelationen.

Samarbete med skola bidrar till normalisering och långsiktig anpassning till ett fungerande liv i samhället.

Enskilda samtal medvetandegör bakomliggande faktorer m.m. så att positiva beteendemönster kan förstärkas.

Eftersom vi arbetar med missbruk kan ibland ungdomens önskemål skilja sig från vår uppfattning om vad som är god behandling. Detta sker särskilt till en början. Vi tar drogtester som både ett stöd men också som kontroll för att uppnå målet om ett drogfritt behandlingshem. Ibland är behandlingen inte frivillig och våra metoder att arbeta med motiverande samtal blir ytterst betydelsefulla. Det går inte att tvinga någon att göra en livsstilsförändring men med ett motiverande förhållningssätt kommer ofta ungdomen till slutsatsen att det ger negativa konsekvenser att använda droger. Att drogerna förhindrar en att leva ett gott liv med goda relationer, att ha ett intressant arbete och en rik fritid.

Ring oss gärna för vidare information om plats och upplägg.