Skip to content

Behandlingen

Teori och evidens

Vår behandlingsteoretiska grund återfinns i tolvstegsmodellen, kognitiv behandling och systemteori. Behandlingen bygger på att utveckla eget ansvarstagande och stimulera ungdomens delaktighet för att uppnå behandlingsmålen. Denna filosofi utgör en hörnsten i tolvstegsmodellen. Vi ser reaktioner och initiativ från ungdomarna som positiva signaler och möjliga utgångspunkter för såväl innehållet i den individuella behandlingsprocessen som för verksamhetens ständiga utvecklings- och förändringsarbete.

Behandling med individuellt samtalsstöd finns som komplement till arbetet med gruppdynamiska processer. Även särskilt utarbetade arbetsuppgifter har sin grund i tolvstegsmodellens metodik. Anknytning till självhjälpsrörelserna genom obligatoriska besök utgör en annan viktig del av tolvstegsarbetet. Kognitiva inslag återfinns i ett ständigt fokus på beteendeförändringar genom ett aktivt medvetandegörande av den egna problematiken och en inriktning mot alternativa handlingsmönster. Vi ser gärna aktivt deltagande från familjer och andra anhöriga, inte minst vid de anhörigdagar som vi arrangerar utan kostnad ett par gånger per år. Detta arbete och övrigt nätverksarbete vilar på systemteoretisk grund

Vi arbetar också genom medlevarskap, vilket innebär att vi lever nära och i ständig dialog med ungdomarna. Tolvstegsmodellen präglas av gemenskap och likställdhet. Medlevarskapet ställer höga krav på hur vi bemöter klienterna och vi bedriver ständigt självkritik i vårt sätt att vara och ha kontakt med dem. Personalens förhållningssätt präglas av respekt, medmänsklighet och förståelse för missbrukets logik. Vi bygger en grund av trygghet och framtidstro. En del av nyckeln till våra goda behandlingsresultat återfinns i vårt medvetna och väl grundade förhållningssätt till våra klienter.

Vi har även kompletterande metoder som ASI, CRA, Familjebehandling, MI, Miljöterapi, Återfallsprevention.

Skolgång:

På Mångsbo får ungdomen återuppta sin skolgång så snart det bedöms lämpligt. Det finns möjligheter till både grundskola och gymnasium. Att fortsätta med studier har ett enormt värde för ungdomen. Det är en rättighet och en viktig del av behandlingen.

BBIC:

Vi dokumenterar och vägleds av strukturen i BBIC (Barnets Behov I Centrum). Vår personal är utbildad i detta och huvuddelen av våra placerade ungdomars dokumentation härleds även ur BBIC, som tar sin utgångspunkt i ett antal grundprinciper. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas i arbetet.

Uppföljning av resultat:

Uppföljning av behandlingsprocessens alla led samlas i InfoSos och i klientpärmar.

Månadssammanfattningar skrivs av kontaktpersonen och skickas till både vårdnadshavare och socialsekreterare. Uppföljningsmöten med socialsekreterare, vårdnadshavare och ungdomen protokollförs av föreståndaren.

Enskilda samtal förs med kontaktpersonen.

Utvärderingssamtal genomförs innan avslutad behandling.

Vi kan genom den löpande uppföljningen göra en systematisk uppföljning och redovisning av behandlingsresultat och effekter.

Formellt sker informationsutbyte med medarbetare och sammanfattning om behandlingsresultat på de återkommande behandlingskonferenserna. Detta utgör också ett tillfälle att utvärdera om behandlingen ger avsedd effekt eller om behandlingsplanen behöver revideras.

Slutrapport skrivs och i den sammanfattas behandlingsresultat och effekt av behandlingen.

En generell uppföljning på gruppnivå sker systematiskt genom rapportering av kvalitetsindex och intervjuer med socialsekreterare och genomförda av Skandinavisk sjukvårdsinformation. Vi erhåller återkommande rapporter och sammanställningar från Skandinavisk sjukvårdsinformation vilket ger oss underlag att jämföra oss med andra behandlingshem.