Skip to content

Mångsbo HVB folder

Vad erbjuder Mångsbo HVB?

•Behandling för pojkar/män 15-20 år med
begynnande missbruk och kriminalitet, enligt SoL och LVU
•Utredning och eftervård
•Behandling enligt 12-stegsmodellen och KBT, präglat av ett salutogent, lösningsfokuserat och systemteoretiskt synsätt
•Anhörigstöd
•Erfarna och utbildade terapeuter
•Extern psykolog
•Utredning via samarbetspartners
•8 platser på behandlingshem
•2 platser på stödboende

Behandlingen

Vi arbetar med att hitta nya strategier och förhållningssätt så ungdomarna ska känna enstörre trygghet, högre kompetens samt att lyckas med att få ett socialt acceptabelt liv med sammanhang, mål och en meningsfylld tillvaro.

Behandlingen bygger på eget ansvarstagande och delaktighet för att nå behandlingsmålen. Andan hos personalen präglas av respekt, medmänsklighet och förståelse för missbrukets logik.

•Behandling i 12-stegsprogrammet som är
anpassat för ungdomarnas ålder, mognad och
särskilda behov
•Vi anpassar behandlingen efter den enskildes
behov och att vi söker lösningar snarare än
hinder.
•Gruppbehandling med föreläsningar, processmetoder, arbetsuppgifter och redovisningar.
•Individuella behandlingsplaner, uppföljningsmöten och månadssammanfattningar
•Anhörigprogram
•Familjesamtal

Skolgång

Möjlighet till skolgång sker genom utarbetat
samarbete med närliggande kommunala skolor.
Detta är aktuellt i en senare fas av behandlingen när den unge är redo och kan tillgodose sig skolgång.

Eftervård och stödboende

När ungdomen flyttar ut från behandlingshemmet utsätts han för olika prövningar. Då är det extra viktigt att det finns stöd att fortsätta sin förändrade livsstil vad gäller umgänge, sysselsättning, fritid och nätverk.
•Vi har tillstånd att bedriva stödboende centralt i Uppsala

Vår syn på god kvalitet

För många ungdomar är det nödvändigt att
göra nya erfarenheter av fungerande relationer
som bygger på tillit, omsorg, glädje, utveckling
och uthållighet.

Med en tydlig struktur och gränser för beteenden och uppmuntran för goda beteenden får ungdomarna möjlighet att se vad som fungerar vilket stärker självkänslan och självförtroendet.

Behandlingen ska ge en möjlighet att skapa
goda vanor och en förutsägbar tillvaro.

Ungdomen får träna på att själv ta ansvar för
sitt liv och lära sig att se alternativa handlingsmöjligheter
Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling och
är en tillståndspliktig verksamhet. Vår dokumentation utgår ifrån strukturen i BBiC och vi är med i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex.

…med ett gott resultat

Ett gott resultat på behandlingen har uppnåtts
när ungdomen kan känna en trygghet och framtidstro.

…och

– inte förnekar sin problematik, utan ser att det
finns möjligheter att lösa problem och har bestämt sig för att prova de lösningen
– är ärlig när det gäller symptom och
eventuella återfall och kan be om hjälp
– har sökt sig till ett socialt sammanhang/
nätverk
– som stöttar den positiva utvecklingen
– har återknutit kontakten med sin familj
– har återupptagit studier eller praktik/arbete

…till sist

För att uppnå goda resultat behövs också en
god portion humor och en förmåga till
uthållighet vilket våra behandlare bidrar med.